Algemene voorwaarden

Wie wij zijn

Ons bedrijf is
De Hondenkenner

Website:
https://dehondenkenner.nl

KvK nummer:
89028864

Logo De Hondenkenner

Het aanbod en de overeenkomst

De gemaakte afspraken worden per e-mail bevestigd. Op elke overeenkomst zijn alleen onze algemene voorwaarden van toepassing.

Prijzen en betaling

 • De prijzen kunnen tussentijds wijzigen.
 •  Wij laten u dit op tijd weten, namelijk minimaal 1 maand
  van tevoren.
 • U betaalt onze factuur binnen 14 dagen.
r

Let op

Als er niet (tijdig) betaald is, komen er
extra kosten bij zoals wettelijke rente
en buitengerechtelijke incassokosten.

Privacy

 • Wij beschermen uw privacy. U geeft ons toestemming om de informatie die u ons geeft te verwerken, bewaren en gebruiken. Wij verwerken, bewaren en gebruiken uw gegevens alleen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
r

Let op

U stemt ermee in dat de gemaakte foto’s van uw huisdier gedeeld worden op social media zoals Facebook, Instagram en op onze website.

Uitvoering opdracht

 • Wij spannen ons volledig in om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Wij geven geen garanties op het behalen van een bepaald resultaat.
 • Loopt de opdracht vertraging en/of moeten wij extra
  kosten maken omdat u ons niet alle informatie geeft
  die nodig is? Dan brengen wij dit bij u in rekening.
r

Let op

Bij de uitvoering van de overeenkomst
kunnen wij gebruik maken van een
derde partij. De opdracht, waaronder
door u ter beschikking gestelde sleutel
zullen wij alleen bij uitzondering, zoals
ziekte, vakantie of onvoorziene
omstandigheden overdragen aan een
derde partij.

Overmacht

 • Het kan voorkomen dat wij door overmacht onze afspraken met u niet kunnen nakomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij leveringsproblemen door: onze leveranciers, een pandemie, ziekte of tekort aan personeel, bedrijfsstoringen, sluitingen of andere omstandigheden vanwege overheidsmaatregelen.
r

Let op

Als de overmacht situatie voorbij is zullen wij ons best doen de afspraken alsnog na te komen. Schade die is ontstaan door de overmacht situatie vergoeden wij niet.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Wanneer zijn wij aansprakelijk?
• Wij zijn aansprakelijk voor directe schade door opzet of bewuste roekeloosheid door ons.
Wanneer zijn wij niet aansprakelijk?
• Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van, of schade ontstaan door
toedoen van uw eigendommen.
• Voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade zijn wij nooit aansprakelijk

r

Let op

 • De directe schade die wij betalen is nooit meer dan de prijs van onze overeenkomst.
 • Bent u voor uw schade verzekerd? Schakel dan eerst uw eigen verzekeraar in.
 • U blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag en acties van uw hond. De eventueel door ons extra te maken kosten ten behoeve van uw hond worden op u verhaald.
i

Einde overeenkomst

 • Als u de overeenkomst tussentijds opzegt geldt er een opzegtermijn van 1 maand.
 •  Wanneer u onze dienst binnen 24 uur annuleert, brengen wij 50% in rekening.
 • Wij kunnen de overeenkomst uitstellen of annuleren als u uw afspraken niet nakomt of als wij aanwijzingen hebben dat u uw afspraken niet gaat nakomen.
r

Let op

Eventuele schade die wij
daardoor lijden, wordt op u
verhaald.

l

Tot slot

Nederlands recht is van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
in Nederland.

Versie juli 2023

Chat openen
Afspraak maken of vraag?
Hallo Martijn van de Hondenkenner hier. 👋

Wat kan ik voor je betekenen?